Designed by Samrat
PhD Students

Md Raja SK

Master Students

Samrat Sahu

Ankush Banerjee

Sourav Sekhar Bera

34278661_601712923529918_841915901720448

Samrat Kundu

arya 1.jpg

Arya Bhattacharyya

2019-03-31-22-28-06-067.jpg

Minakshi Ghosh

Haripriyo Mondal

Shuvendu Saha

Ganesh Karan