Ph. D Students

Suvankar Debbarma

Masters Student
Biswabrata Modak
Mahadeb Gorai

Avijit Roy

Avishek Guin

Sripati Jana

Sudip Guria

Ananya Biswas

Tanumoya Jana

Anushree Mondal

Avick Kumar Ghosh

Anik Jana

Kalyan Ghosh

Ritesh Raj

Postdoctoral Student

Beauty Das

Project Student

Biplab Mondal

Designed by Samrat